***CLOSED MATARIKI 24 JUNE***CORNER DOMINION RD & BURNLEY TCE OPEN WED TO FRI 10AM TILL 5 PM. SAT & SUN 10 AM TILL 4 PM CLOSED MON & TUES

TAMIYA 1/35 FLAK GUN 88MM

TAMIYA 1/35 FLAK GUN 88MM

Regular price $59.99 Sale